Democratic Republic of  Congo, Leon Muba Mopili, Ministry of Environment i samtal med styrelseordförande Tracy of Sweden, Jan Erik Rendahl, för samarbete spårbarhet genom Tracy.

Luis Rojas, CEO Caribbean Exotic Hardwood LLC och Jonny Edvardsson, CEO Tracy of Sweden inleder samarbete!

Tracys Styrelseordförande och VD sätter Tracy på affärskartan plattform Berlin!

STTC & IHC-konferens Berlin 19-21 november

“Exploring Pathways to verified Sustainable Tropical Timber”

Bakgrund och Konferens

Tracy har deltagit och följt arbetet i det globala forskningsnätverket, GTTN; Global Timber Tracking Network med syfte att främja framtagande och tillämpning av innovativ teknik för träidentifiering och ursprungsbestämning för att bekämpa olaglig avverkning och därtill relaterad handel över hela världen. GTTN är en global plattform som samlar forskare specialiserade på spårning av timmer via genetik, stabila isotoper, träanatomi, kemi och andra metoder.

Den första fasen av GTTN var ett treårigt pilotprojekt (2012-2014) finansierat av det tyska livsmedels- och jordbruksministeriet BMEL samordnat av Bioversity International. Den andra fasen av GTTN (2016–2020), med fortsatt stöd från BMEL, har samordnats av European Forest Institute (EFI).

Vi har under åren som vi deltagit i GTTN:s olika forskningsgrupper, fått en bra kontakt med nyckelaktörer.

Vi fick en framträdande roll i samtliga seminarier/diskussionsgrupper som vi deltog i; ’Timbertracking tools, current capacity & way forward”, “PEFC International, grupp om FLEGT & Certification” där vi presenterade Tracy Man™ och i båda grupperna fick deltagarnas odelade stora intresse så seminarierna kom därför att till största delen att handla om Tracy.

I seminariegruppen ”Sharing experiences, insights and drafting practical proposals for a new enhanced promotional drive” fick vi igenom i grupprapporten att Tracy:s teknik byggt på avancerad algoritm och bildanalys är en ny “enhanced promotional drive”.

IHC international Hardwood Conference

IHC; International Hardwood Conference om hårdträ och tropiska träslag, import och producenter lokala marknader Europa, anordnad av EOS; European Organisation of the Sawmill Industry och DeSH; Deutsche Sage und Holzindustrie. Ansvariga för konferensen kom fram till att man snarare än GTTN:s isotoper och DNA är intresserade av att utvärdera Tracys moderna, effektiva och kostnadseffektiva metod!

Vi knöt kontakt med Manager för KWF-mässan redan under Elmiamässan. Mässansvarig för ELMIA har varit i kontakt med oss med inbjudan till ett gemensamt exklusivt svenskt deltagande i denna tyska mässa under Elmias varumärke och med finansiellt stöd.

Resultat av dessa dagar är därtill förfrågan om samarbete från PEFC International, FSC International och ett flertal lokala FSC-organisationer, The Nature Conservancy, ATIBT; International Tropical Technical Association samt kundförfrågningar från ett tiotal globala skogsföretag!

Sammanfattning från Berlin

Vi är mycket tacksamma för att GTTN bjöd in och motiverade oss att delta. Vi fick stort gensvar för våra presentationer av Tracy of Sweden. Träffade kunder och kravställare i form av inköpare som såg Tracys spårbarhetsteknik som ett sätt att öka värdet på det inköpta virket från de tropiska skogarna. Vi har sedan tidigare sökt samarbete med inköpare av tropiskt virke och få dem som kravställare på sina leverantörer, men har haft svårt att nå fram och komma i dialog. Nu fick vi inköpsföretagen serverade på ett fat.

Förutom företrädare från inköpsföretag fick vi även stort gehör från lokala FSC- organisationer som såg att Tracy har en attraktiv teknik att erbjuda i förhållande till de kända alternativen för spårbarhet som till exempel isotoper och DNA-teknikerna.