Projektrapport den 19 oktober 2023

VINNOVA HAR BEVILJAT TRACY  OF SWEDEN 1 825 000 KR FÖR PROCESSINDUSTRIELL IT OCH AUTOMATION!

Tracy of Sweden har, under projektkoordinator Jan Erik Rendahl, av Vinnova beviljats ansökan ” Tracy Forestry® – Patenterad teknik för ursprungsmärkning av timmer för global verifiering av långsiktigt hållbart skogsbruk.”

Projektet ingår i  PiiA; Strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation”.

MOTIV FÖR BESLUT:
”Inom utlysningen ´PiiA Våren 2022´ inkom totalt 15 ansökningar. Ansökningarna som uppfyllde de formella kraven (14) har utvärderats av en bedömningspanel bestående av åtta oberoende nationella experter, förordnade av Vinnova. Bedömningen har skett gentemot bedömningskriterierna: Potential, Genomförbarhet och Aktörer enligt utlysningstexten kap 6.1. Experternas rekommendation har sedan legat till grund för Vinnovas beslut.”

MOTIV FÖR BEVILJANDE:
”Ansökan bedöms övertygande beskriva projektets potential avseende innovativa lösningar, samt projektets aktörskonstellation avseende kompetens, relevans och samverkan inom processindustrin. Dessutom bedöms ansökan övertygande beskriva projektets genomförande.

Projektet bedöms ha stora möjligheter att kunna bidra till programmets övergripande effektlogik. Vinnova beslutar därför att bevilja er ansökan.”

TACK TEAM TRACY
Tracys styrelseordförande Jan Erik Rendahl:

”Utgångspunkten till projektet är den stora ansökan som jag drev fram hösten och våren 21/22. Det var ett EU-projekt  – Forest Value Call –  där Maria Rendahl bidrog med flera betydande analyser och texter. Det administrativa, tidskrävande arbetet med denna ansökan har vi Torbjörn Friede,  Innovationspartner Sverige AB att tacka för. Som alltid för att nå framgång krävs det ett team med olika kompetenser och erfarenheter som tillvaratas optimalt. Stort tack! ”

TRACYS VISION
Att världens skogar brukas långsiktigt hållbart med bevarande av skogarnas artrikedom, i samklang med att största möjliga ekonomiska värde utvinns av den skog som används.

Vi bidrar till lösningen genom en AI-plattform för fullständig spårbarhet av varje stock. Det möjliggör att värdet av skogsråvaran optimeras längs hela den skogliga värdekedjan.

Att vår teknik Tracy Forestry blir global standard för ursprungsmärkning och fullständig spårbarhet av skogsråvara. Världsmedborgare och ledare för jordens länder får härigenom ett verktyg för att göra verklighet av FN:s hållbarhets- och klimatmål.

PROJEKTET
En fullständig och transparent spårbarhet av varje avverkat träd är avgörande för att få och upprätthålla förtroende för certifieringar.

Målsättningen är att vår teknik Tracy Forestry™ bildar global standard för ursprungsmärkning och fullständig spårbarhet av skogsråvara. Därigenom kan man effektivisera och optimera råvaruuttaget och flödet från varje stock som skördas i världen; från det enskilda trädets växtplats hela vägen till konsument, ett unikt verktyg för att göra verklighet av FN:s hållbarhets- och klimatmål.

Tracy of Sweden tillför marknaden tekniken Tracy Forestry®  som säkerställer fullständig och transparent spårbarhet av varje träds exakta växtplats och hela vägen genom industrin till slutprodukt.

Genom vårt PiiA/Vinnovafinansierade Tracy Forestryprojekt kan vi vidareutveckla verktyg som effektiviserar klimatsmarta uttag från jordens skogar. Vi kommer genom projektet erbjuda avverkande och träproducerande företag att kunna ursprungsmärka och digitalisera varje avverkad stock och massavedsbit. Att kunna ta kontroll över stockens väg från stubbe till industri ger effekter som förbättrad logistik, mindre spill vid sågverket och med förbättrat sågutbyte, möjlighet att styra skördarens aptering efter kundbehov för att nämna några av alla vinster.

Projektet omfattar pilotinstallationer och test/utvärdering i anläggningarna Holmen Iggesund/Frödinge Hällerum Timber samt utvecklingen av databasen/AI-teknik.

PROJEKTETS INLEDANDE TRE DELPROJEKT

Steg 1: Databasuppbyggnad för stora datavolymer och snabb igenkänning. Algoritmutveckling av stockegenskaper. Resultat: Vår algoritmen klarar 98 % återigenkänning på 3 sek i en stordatabas omfattande 6 miljoner stockbilder.

Steg 2: Integrering av skogsdata/bildanalys. Resultat: Skapat en Web App; ett fungerande informationssystem för beslutsunderlag vid sågning av stock (integrering skogsdata med stockidentitet).

Steg 3: Fältstudier för validering och testutprövning i reell miljö. Ett samarbete mellan Tracy of Sweden, Linnéuniversitetet, Softwerk AB, Frödinge och Skogforsk. Genomförs oktober/november.

För att ytterligare förbättra bildtagningen vid full produktion kommer vissa praktiska åtgärder genomföras i projektet. Våra teknikpartners Entangly och Softwerk kommer att arbeta för att säkerställa kvalitén och genom en extra investering får vi en optimal hårdvara och installerad mjukvara som kommer att ingå i det kommersiella erbjudandet till nya sågverkskunder. Arbetet påbörjas i oktober och det första planeringsmötet med parterna ägde rum den 11 oktober.