Styrelse

Ordförande

JAN ERIK RENDAHL

rendahl@tracyofsweden.com
+46 70 390 90 33

Bakgrund
– Leg psykolog och fil dr i psykologi Lunds Universitet
– Adjungerad professor Lunds Tekniska Högskola, LTH, i organisationsteori; ”Att leda och utveckla komplexa industri- och kunskapsföretag”
– Gästprofessor och föreläsare Harvard Business School
– 10 år ABB, senior vice president; Process Technology Organization, PTO
– 10 år international management consulting
– 6 år Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI; forsknings- och avdelningschef samt tf generaldirektör
– 40 år styrelseerfarenhet från svenska och intern ationella små, medelstora och noterade företag

Övriga åtaganden nu
– Rådgivare till styrelser och ledning i större företag, nationellt och globalt
– Styrelseordförande och medgrundare Tracy of Sweden; operativt arbetande styrelseordförande

Varför Tracy?
Framför allt mitt alltmer växande engagemang i klimatfrågan. Utmaningen som forskare att nyttja den nya forskningen och tillämpningarna inom bildanalys, algoritm och maskininlärning till att skapa tekniker som effektiviserar flödet från skog till industri och inte minst hejdar den ofantliga illegala avskogningen och brottet mot jordens lunga.

Ledamöter

DAN MOGREN

Bakgrund
– Skogstekniker
– 29 år eget konsultföretag inom skogsbruket. I början fokus på försäljning av digital mätutrustning i Sverige! Sedemera utveckling och utbildning kring användningen av nya digitala metoder
– Delägare i Tracy sedan tidig start

Övriga åtaganden nu
-Konsult åt skogsbolag med införande av ny digital teknik, framförallt i skogsmaskiner, samt att få detta att fungera i praktiken!

Varför Tracy?
Jag nappade direkt på att få bli delaktig i denna nya teknik som med all säkerhet kommer att förändra många delar inom skogsbruket! Utvecklingspotentialen är enorm, vilket är mycket spännande!

JUDITH MARIA RENDAHL

Bakgrund
– Prästutbildning Uppsala, fil mag Stockholms universitet
– 7 år olika chefsroller marknad och strategisk kommunikation inom Handelsbankssfären, slutade som chef för affärsutveckling Sverige och Business Card International
– 3 olika startups inom strategisk kommunikation; ett med målgrupp NGO, ett med inriktning ledarutveckling och försäljning baserat på vad som driver kundnytta/förtroende, det tredje med inriktning samhällsutveckling med uppdrag bland annat från Regeringskansliet
– Parallellt byggt upp ett av norra Europas mest framstående (114 championtitlar) stuterier med Arabiska Fullblod

Övriga åtaganden nu
– Medgrundare av Tracy of Sweden och ansvarig för strategisk kommunikation och konceptutveckling

Varför Tracy?
– Tveklöst för möjligheten Tracy ger för certifiering av träprodukter spårbara tillbaka till de ursprungliga växtplatserna för långsiktigt hållbart skogsbruk med aktivt skydd av skogarnas artrikedom. Att skapa en global standard som kan ge konsumenter transparent beslutsunderlag för sina köpval av träprodukter.

Att vår teknik parallellt täcker skogsindustrins behov av ökad effektivitet och lönsamhet för ett modernt långsiktigt hållbart skogsbruk genom Tracys teknik för optimalt råvaruuttag av varje ensild stock.

CATHARINA RINGBORG

Bakgrund
– Civ ek, MBA International Business Management, Upsala Universitet, Sciences Po, Tolkskolan, Paris
– Affärsängel, investerare genom eget bolag sedan 10 år, fokus energi och skog, investerar bara i hållbarhet, spetsteknik i tidig fas
– 10 år konsult internationella energifrågor; Internationella Energiorganet IEA, OECD, Areva, Vattenfall mfl samt styrelsearbete i Sverige, Norge, Finland, Nederländerna, noterade och onoterade bolag
– 6 år VD Swedish Water
– 15 år på ABB i olika chefsroller

Övriga åtaganden nu
– Engagemang i egna investeringar
– Partner, styrelseledamot Sustainable Energy Angels
– Rådgivare i europeiska skogsägarorganisationen CEPF
– Rådgivare IEA samt ledamot IEA Bioenergy
– Styrelseledamot stiftelsen Her City

Varför Tracy
– I de industriellt utvecklade skogsländerna är ett effektivare resursutnyttjande en nyckelfråga för ökad hållbarhet. Tracytekniken ger skogsindustrin i dessa länder olika instrument för ökad effektivitet i resursutnyttjandet, till låg kostnad.

I de utvecklingsländer som har mycket skog är illegal avverkning och handel med illegalt avverkat virke ofta ett stort problem och en källa till korruption. Det handlar om mycket stora belopp som många samhällen går miste om, som borde gå till utbildning, vård och infrastruktur. Även en modest inbromsning av den illegala virkeshandeln i tex Västafrika och Brasilien skulle göra stor skillnad. Tracy´s spårbarhetsteknik kan möjliggöra en sådan utveckling. Det är realistiskt eftersom den är både billig och enkelt skalbar.


Suppleant

CARL-JOHAN DUNGE

Bakgrund
– Skogstekniker
– Fastighetsmäklare jord och skog
– 13 år LRF Konsult; skatt och deklaration, generationsskiften, fastighetsrätt, lantmäterifrågor
– 8 år Skogsvårdsstyrelsen i Kalmar län

Övriga åtaganden nu
– Eget Konsultföretag; Skog och Lantbruk

Varför Tracy?
– Redan när jag första gången 2015 hörde om idén av grundarna blev jag fascinerad. Tanken med att följa virkesflödet och kunna spåra det till förmån för markägaren och alla andra inblandade ser jag som framtiden. Att mera effektivt kunna utnyttja virket och virkesvärdet med Tracys hjälp.