Marknadsbehov

Vår tekniska innovation Tracy Forestry™ ger möjlighet att verifiera spårbarhetskraven som EU:s timmerförordning, FSC och PEFC ställer. Tracys mål är att skapa global standard för ursprungsmärkning av timmer och massaved.

Tidigare har ett säkert certifieringssystem för spårbarhet på individuell stocknivå saknats. Vår teknik – Tracy Forestry™ – erbjuder ett sådant och uppfyller också därigenom FN:s hållbarhetsmål.

Efterfrågan på våra produkter är stor, inte minst därför att vår prismodell är fördelaktig och transparent gentemot nuvarande byråkratiska certifieringssystem som baseras på manuella insatser.

Vi har bland annat fått inbjudan från en afrikansk stat att för dess Skogsministerium redovisa hur vår teknik kan bidra/lösa deras problem med illegalt avverkad skog.

Skogarna på det norra halvklotet har under lång tid brukats hållbart av skogsbolagen och familjeskogsbruken för att ge en långsiktig avkastning. Det är mycket viktigt för dessa bolag att vara kostnadseffektiva i sin verksamhet, det vill säga genom hela det skogliga flödet, från stubbe till kund, som utgör deras produktionskedja.

Här får digital spårbarhet på stocknivå en delvis annan innebörd jämfört med tropikskogarna. Det blir ett verktyg att vässa effektivitet och lönsamhet upp till nya nivåer.

Vår kalkyl visar på att skogsbolagen kan reducera sina kostnader med 56,24 kronor/kubikmeter.

Parametrar som positivt påverkar lönsamheten/kubikmeter för Tracys kunder

Förklaringar till tabell ovan:

1) Logistik; genomsnittspris för frakt med lastbil från skogsbilväg till industri.
2) Vad som är möjligt att prognostisera för bästa ekonomiska sågutbyte för varje stock som är på väg in
till såg. Betydelse ’fub’: m3 fast under bark.
3) Styra efter toppdiameter redan från skogen så att stocken sågas optimalt.
4) På sikt ersättning av manuell virkesmätning.
5) Inte längre nödvändigt med vältlappar då alla stockar blir registrerade i skördaren.
6) En process som sparar förarens tid; Vårt system tolkar ändytan på stocken automatiskt och matar ut
apteringsförslaget efter apteringsfilen som är inlagd i skördaredatorn. Föraren har tidigare tvingats göra detta manuellt.
7) 80% av stockar i norden (gran och furu) är ovala. Vårt system kan ge ett exakt mått på stockar utan barkfaktorn
som i dag är en schablon, vilket gör att apteringen kan optimeras.
8) Färskheten har direkt inverkan på användningen av mängden använda kemikalier i massaindustrin.
9) Nuvarande certifieringskrav från FSC och PEFC medför att man manuellt ska kunna redovisa volymer från avverkningarna.
Tracys system automatiserar processen.

Sammanfattning av tabellen ovan visar en intjäning/besparing för kunder inom skogsindustrin estimerad till 56,24 SEK/m3.