Samarbete för långsiktigt hållbart skogsbruk.

“Konstnärerna och fotograferna Mattias och Iris Alexandrov Klum har nu officiellt anslutit sig till truppen för världens första företag som tar spjutspets i trärelaterad spårbarhet internationellt – Tracy of Sweden.

Tracy of Sweden arbetar såväl inom skogsindustrin som på samhälls- och konsumentnivå för att möjliggöra ett avgörande paradigmskifte när det gäller spårbarhet av trä och trärelaterade produkter. De nya innovationerna säkrar spårbarhet från växtplats till slutprodukt. Tracy’s innovativa tekniker möjliggör nya och effektivare certifieringsmodeller för hållbart skogsbruk. Tracy of Sweden arbetar för ökat skydd mot olaglig avverkning och är spjutspetsen för nya innovativa processer som möjliggör bevarande av den biologiska mångfalden och skyddsåtgärder för skogarnas motståndskraft.

Målet är att hantera och skydda världens skogar i samarbete mellan ekonomiska, ekologiska och sociala intressen. Genom att använda nya innovationer skapar Tracy of Sweden ramverk för en mer hållbar skogsindustri och hanterar hot som skogsskövling och olaglig handel med virke.

Alexandrov Klum är ambassadörer för Tracy of Sweden. Tillsammans vill vi inspirera till positiv förändring genom medvetenhetshöjande projekt och dialoger.

Alexandrov Klum blir ambassadörer för Tracy of Sweden för att inspirera till en mer hållbar värld. Målet är att skogarna i världen hanteras på ett mer hållbart och  ansvarsfullt sätt, där bevarande och förvaltning av skogsmiljöerna sker i samarbete mellan ekonomiska, ekologiska och sociala intressen.

‘Att skogar hanteras på ett ansvarsfullt sätt är en grundförutsätting för en välmående planet för människa och natur. Vi tror att Tracy of Sweden med sina unika innovationer och tekniska lösningar  kan bidra till ett nödvändigt paradigmskifte i skogsindustrin internationellt. Vi ser fram mot att vara en del av  denna viktiga resa som strävar mot ett ansvarsfullt brukande av världens skogar.’

Iris & Mattias Alexandrov Klum”