• Jonny Edvardsson

    CEO and Founder

  • Jan Erik Rendahl

    Chairman and Founder

Tillkännagivande

Startsignal december 2017 att påbörja utvecklingsarbetet även för manuell avverkning med bidrag från Vinnova; Sveriges innovationsmyndighet. Vinnovas motivering:

“Vinnova har beslutat att bevilja er ansökan till Innovativa Startups Fas 1 Hösten 2017. Vi har gjort en samlad bedömning baserad på er ansökan. Vår bedömning sammanfattas här:

Projektet bygger på en innovation med stor potential och resonemanget kring framtida tillväxtpotential är trovärdigt
– Projektplanen är väl genomarbetad och beskriver ett tydligt fokuserat projekt med god genomförbarhet
– Företagets resurser i form av tidigare erfarenheter, kompetens och utrustning ger goda förutsättningar att nå uppsatta mål”

Announcement

Start signal December 2017 to commence development work also for manual harvesting with contributions from Vinnova; Sweden’s Innovation Authority. Vinnova’s motivation:

“Vinnova has decided to grant your application to Innovative Startup Phase 1 Autumn 2017. We have made a total assessment based on your application. Our assessment is summarized here:

The project is based on an innovation with great potential and the reasoning for future growth potential is credible
– The project plan is well-developed and describes a clearly focused project with good feasibility
– The company’s resources in terms of past experience, skills and equipment provide good conditions for achieving the set goals”