Idén om digital spårbarhet växer fram

2017 är året då Svensk Skogsdata positionerade sig på marknaden! Idén om ursprungsmärkning och fullständig spårbarhet, det vill säga möjligheten att identifiera och digitalt följa varje enskild stock, har Jonny Edvardsson ruvat på sedan 1996. Det var då han tillsammans med Haglöfs Långsele för Bohmans Fanérfabrik arbetade fram dataprogram för att göra stockarna spårbara digitalt genom dataklavar. Man kunde på så sätt följa stockarna tillbaka till växtplatsen.

Utmaningen har sedan dess och fram till Svensk Skogsdatas tekniska genombrott, varit att hitta metoden och tekniken för att på ett effektivt sätt ursprungsmärka och digitalt kunna följa varje enskild stockindivid.

The idea of ​​digital traceability is growing

2017 is the year when Svensk Skogsdata positioned itself in the market! The idea of ​​origin marking and complete traceability, that is, the ability to identify and digitally follow each log, Jonny Edvardsson has thought about since 1996. That’s when he worked with Haglöfs Långsele for Bohman’s Fan Factory to develop a computer program for making the logs digital by caliper. It was possible to follow the logs back to the plant site

The challenge has since then been, and until the technical breakthrough of  Svensk Skogsdata AB, to find the method and technology to effectively identify and digitally monitor each individual log.

Beslut från en stubbe

Under pågående älgjakt “från en stubbe i Böseboskogen” tar Jonny Edvardsson och Jan Erik Rendahl, som känt varandra i närmare fyrtio år, beslutet att bilda ett bolag för att tillsammans utveckla affärer baserade på långsiktigt hållbar skogsplanering och ansvarsfullt nyttjande av skogens potential för jordens klimat och biologiska mångfald. Drivande ska vara en affärsutveckling som sker med och inte mot naturen.

Med sina olika och kompletterande bakgrunder och erfarenheter från den skogliga respektive forskarvärlden, påbörjas utvecklingen av skogens värdekedjor genom bildandet av Rewood AB år 2013. Rewood är nu största ägaren av Svensk Skogsdata.

2015 växer tanken fram att utveckla Jonnys tidiga idé om att kunna ursprungsmärka trädindividerna