Jonny Edvardsson; en man av skog och orubbliga mål

”Man kan aldrig tvinga ett träd att stå på en plats där det inte finns förutsättningar. Det dör eller växer extremt dåligt. Man ska jobba med naturen och inte mot den om man vill bli framgångsrik och må fint i själen” säger VD för Svensk Skogsdata, Jonny Edvardsson.

Skogen har från tidigaste ålder varit hans barndoms skattkammare, äventyr och läromästare. Redan som sexåring var han arbetskamrat med sin far i deras djupa smålandsskogar och med ivriga ögon fick han i uppgift att välja ut de träd som skulle gallras. I stolthet mellan far och son konstaterade de att båda hade fattat exakt samma beslut. Check!

Det var livet på en pinne att redan som liten få vara där och andas in skogens alla dofter, plocka svamp och bär ibland, lära sig spåren av djuren och möta en vild öga mot öga och någon gång känna det vilda djurets bolmande andedräkt nästintill ansiktet, se samspelet i naturen och av sin far få lära sig hur allt hänger samman. ”Mina grundvärderingar om långsiktigt brukande av skogen, formade mig tidigt och är starkt drivande värderingar för mig idag i mitt entreprenörskap” betonar Jonny.

Att ta hänsyn till det vilda, det växande i naturen och jobba med dessa naturkrafter istället för mot är axiom för Jonny. I sitt eget ägande av skog är det en glädje, plikt och stolthet att sköta bestånden så att det blir fina områden att gå i parallellt med hög kvalitet och stora volymer så att det blir vettigt pris för den skog man tagit hand om under så många år…och generationer.

Landskapet är skogens ytterområde och människans närmiljö runt husknuten och där ska inte granskogen kväva ljuset kring bebyggelsen. Här ska lövträden få dominera så att det ser ljust och trevligt ut, säger Jonny, som lyfter fram att landskapsvården utgör en viktig del av det långsiktigt hållbara skogsbruket. Människan måste få njuta och trivas. Allt hänger samman.

Och så växte du upp och skaffade dig även en teoretisk utbildning inom skog. Vad hände sedan i din professionella utveckling som lett fram till den fantastiska innovation som Svensk Skogsdata nu presenterar?

”Kunskapen om skogen har sedan unga år givit mig erfarenheter som stegvis byggdes på genom att arbeta i skogen; avverka manuellt och med motorsåg, markbereda, plantera, röja, avverkningsplanera, bygga skogsbilvägar, dikesrensa och därefter ansvara för skogsförvaltning i omfattning 5 500 ha för Familjen Bohmans Skogsfastigheter.”

Jonny berättare vidare: ”Jag anlitades av fanérindustrin, närmare bestämt Bohmans Fanérfabrik AB för inköp av fanérstock från norra Europa; Tyskland, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Ryssland, Polen, Tjeckien, Estland, Lettland och Litauen. Detta gav mig ovärderliga erfarenheter inom såväl internationellt skogsbruk som affärslogistik.”

Sammantaget arbetade Jonny Edvardsson på Bohmans Fanérfabrik och familjen Bohmans Skogsfastigheter i 26 kunskapsutvecklande år.

Första tankarna börjar gro om spårbarhet och informationsinsamling

Därefter utvecklade han dataprogram – 95 för stockmätning av fanérstock med Haglöfs där han var drivande. Redan här började tankarna gro om spårbarhet och kvalificerad informationsinsamling.

Handel och logistik med sågade trävaror av hög kvalitet med normalt tresidigt rent som lägstanivå var hans inriktning. Han drev på att effektivisera flödena och optimera skuret säljbart fanér m2/m3 fub. Att optimera kvalitet och pris i andan av ett långsiktigt hållbart skogsbruk var och är drivande.

Därefter råvaruansvarig inköpare på Kährs Golvtillverkning AB och processutveckling inom golvtillverkningssegmentet främst materialutnyttjande.

Införde ‘Diamantstocken’ som kvalitetsbegrepp

”Jag införde ’Diamantstocken’ i prislistan som är den högsta klassen än idag inom Kährs och ett begrepp för en felfri ekstock. Jag gjorde trädets värde synligt. Det ska vara högre pris för högsta kvalitet” poängterar Jonny.

Och vi ser nu att också SLU med flera använder ’Diamantstocken’ även om annat ädelträ.”

Ansvar för hela skogliga processen

På sista anhalten Sveaskog, innan han kliver in i sitt entreprenörskap, handlade Jonny med skog privata markägare och med totalansvar för den skogliga processens alla moment och steg. Han deltog i flera utvecklingsprojekt, till exempel Prolog som är ett transportflödesprogram. Här fördjupades insikten om behovet och den enorma affärspotentialen av att bygga upp ett ”Skogens Google/Spotify”.

Svensk Skogsdata bildas. Först i världen med fullständig spårbarhet!

I mötet med professor och tidigare forskningschef inom FOI, Jan Erik Rendahl tog tankar och idéer form och tekniken kunde utvecklas för fullständig spårbarhet och ursprungsmärkning av virke. Svensk Skogsdata AB bildades av de två grundarna.

”Genom vår unika högteknologiska ursprungsmärkning är vi först i världen att kunna skilja mellan legalt och illegalt avverkat virke. En teknik i det legalt och långsiktigt avverkades tjänst. Ett verktyg för statsmakter att få kontroll över skogsavverkningen och stödja sina urbefolkningars rätt till sin skog och hindra illegal avverkning/ skövling och utförsel. Miljöorganisationer som på ett trovärdigt och opartiskt sätt stödjer långsiktigt hållbart skogsbruk för biologisk mångfald parallellt med befolkningars nödvändiga inkomster från skogen får här sitt verktyg!”

Helt digitaliserat skogsbruk med information i realtid!

Vidareutveckling 2.0 av spårningen sker redan nu parallellt vilket gör skogsbruket helt digitalt. Varje stock blir en individ som kan följas ända fram till köksinredningen och den enskilda golvplankan!

Det betyder att alla ingående steg som skogsråvaran tar från avverkning blir effektiviserade och värdehöjande: lättare för skördareföraren, minskad tidsåtgång för skördaren, skotaren slipper manuellt märka virket med nr och vältlappar, bättre prognos för aptering, säkrare diametermätning, opartisk och exakt kvalitetsmätning, effektivt verktyg för att detektera röta, sprickor, tjurved och andra defekter. Totalt sett innebär dett en dramatisk effektivisering av informationsflödet och optimalt sågutbyte. Informationen följer med hela kedjan.

Vi bygger och synliggör hela skogliga värdekedjan ända fram till konsument. Ett växande krav från medvetna konsumenter.

VÄLKOMNA MED PÅ RESAN!

Jonny, a man of forest and relentless goals

“You can never force a tree to stand in a place where there are no conditions. It dies or grows extremely badly. One should work with nature and not against it if you want to be successful and feel good in the soul, “says CEO of Svensk Skogsdata, Jonny Edvardsson.

From the earliest age, the forest has been his childhood treasure, adventure and master. Already as a six year old he was a colleague with his father in their deep Smålands forests and with eager eyes he was tasked with choosing the trees to be weed out. In pride between father and son, they found that both had taken exactly the same decision. Check!

Already, as a little boy, I was with my father to breathe in all the scents of the forest, pick up mushrooms and berries, learn the traces of the animals and face a wild eye to eye on a rare occasion,

Jonny Edvardsson, CEO

Möte med de vilda öga mot öga

Småland är landskapet där de båda grundarna till Svensk Skogsdata, Jonny Edvardsson och Jan Erik Rendahl föddes och möttes 

”Mina grundvärderingar om långsiktigt brukande av skogen, formade mig tidigt och är starkt drivande för mig idag i mitt entreprenörskap.”