Våra affärsmål

Erbjuda ett bildavläsningssystem Tree ID™ för global marknad baserat på ursprungsmärkning av varje avverkad stock och massavedsbit.

Erbjuda köpare av skogsråvara en unik metod att öka sina marginaler genom hela värdekedjan.

Erbjuda en neutral och objektiv metod för hundraprocentig träffsäkerhet gällande ursprung, kvalitet och volym.

Erbjuda Tree ID™ till stater och företag  som vill ta kontroll över zoner där illegal avverkning är frekvent. Genom Tree ID™ möjliggörs kvalitetssäkring och legalisering av varje avverkad stock ingående i en långsiktig hållbar skogsplanering vilket öppnar för högprismarknader.

Our business goals

Offer an image reading system Tree ID™ for global market based on the origin marking of each harvested log and pulpwood.                  

Offer buyers of forest raw materials a unique method of increasing their margins throughout the value chain.

Offer a neutral and objective method of hundred percent accuracy regarding quality and volume.

Offer Tree ID™ to states and companies that want to take control of zones where illegal tree harvesting is frequent. Through Tree ID™, quality assurance and legalization of each log is made possible. Origin marking of forest at individual level enables long-term sustainable forest planning which also opens for export to demanding high price markets.