Tracy Forestry®

Patent pending for innovation based on Swedish high-tech research for tree recognition and complete traceability.

Patensökt innovation baserad på svensk högteknologisk forskning för trädigenkänning och fullständig spårbarhet.

CoC 2.0

Comprehensive business system, worldwide from the unique tree in the woods all the way to end customer. Chain of Custedy 2.0 is now finally possible by identifying the place of origin of each individual tree.

Heltäckande affärssystem, worldwide från det ensikilda trädet i skogen hela vägen till slutkund. Chain of Custedy 2.0 nu äntligen möjligt genom att ursprungsplatsen för varje enskild träd blir identifierad.

Image recognition

The uniqu features of the tree -as a fingerprint – are encoded and interpreted by advanced algorithms.

Trädets unika kännetecken – som ett fingeravtryck – kodas och tolkas genom avancerade algoritmer.

Information in real time

Information transmission via cloud service. Feedback in real time to mobile/computer or to other systems.

Informationsöverföring via molntjänst. Återkoppling till mobil/dator eller andra system i realtid.

WE IDENTIFY AND TRACE THE ORIGIN OF EACH LOG FROM THE FORESTS OF THE WORLD!